نوین رایان

شماره سریال دستگاه کجاست؟


برای اطلاع از شماره سریال دستگاه به یکی از دو طریق اقدام نمایید.

 

1.روی جعبه دستگاه شماره سریال را مشاهده نمایید: 

 

 

2.دستگاه را برگردانید و شماره سریال را در زیر آن مشاهده نمایید:

 

 

مشاهده وضعیت گارانتی کالا

 

مشاهده وضعيت گارانتي